O SDM

Svetové dni mládeže sa uskutočnia 1. – 6. 8. 2023 v Lisabone, hlavnom meste Portugalska.

Hlavní organizátori
Pápež František poveril organizáciou Svetových dní mládeže Dikastérium pre laikov, rodinu a život.
Usporiadateľom v Lisabone je Lisabonská arcidiecéza.

Svetové dni mládeže (ďalej už len „SDM“) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva. „Nie sú len nejakou udalosťou. Sú časom hlbokej duchovnej obnovy, z ovocia ktorého čerpá celá spoločnosť“ (Benedikt XVI.). Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Konajú sa každé tri roky a posledné SDM sa uskutočnili v Paname v roku 2019.

Najbližšie SDM sa uskutočnia v auguste 2023 v Lisabone. Mottom stretnutia je citát „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Na Slovensku koordinuje púť mladých Slovákov do Lisabonu Rada pre mládež a univerzity KBS.

Oficiálne prípravy sa spustili na Národnom stretnutí mládeže T22 v Trenčíne (2022).

Stretnutia „na skúšku”

Dve prvé stretnutia (1984, 1985) zorganizované v Ríme pri príležitosti Svätého roku vykúpenia (1983/1984) a Medzinárodného roku mládeže (1985), neboli ešte Svetovými dňami mládeže. Ale práve ony dali podnet pápežovi začať túto požehnanú iniciatívu, ktorá trvá dodnes.

Cieľ SDM

Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa.

Prvé dve stretnutia (1984, 1985) zorganizované pri príležitosti Mimoriadneho Svätého roku Vykúpenia (1983-1984) a Medzinárodného roku mládeže (1985) neboli ešte Svetovými dňami mládeže. No aj napriek tomu môžu byť považované za prvé stretnutia, kedy pápež prišiel s myšlienkou začať túto požehnanú iniciatívu, ktorá trvá dodnes.

Oficiálny vznik SDM

Za dátum vzniku SDM sa považuje 20. december 1985, keď Ján Pavol II., na stretnutí s kardinálmi a pracovníkmi Rímskej kúrie, vyjadril túžbu, aby sa Svetové dni mládeže konali každý rok na Kvetnú nedeľu ako diecézne stretnutie, a každé dva alebo tri roky ako medzinárodné stretnutie na mieste, ktoré on sám určí.

Za prvé oficiálne SDM sa považujú tie, ktoré sa konali v roku 1986 v Ríme. Po Večnom meste sa konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, v Rio de Janeiro, v Krakove a v Paname.

SDM – Pápež a mladí

Po smrti Jána Pavla II. pokračovateľom dialógu cirkvi a mladých a zároveň veľkým podporovateľom myšlienky Svetových dní mládeže sa stal pápež Benedikt XVI., ktorý viedol nasledujúce stretnutia v Kolíne (2005), v Sydney (2008), v Madride (2011). V júli roku 2013 (Rio de Janeiro), v júli 2016 (Krakow) a v januári 2019 (Panama) sa s mládežou stretol pápež František. Práve on oznámil, že najbližšie stretnutie mladých bude v roku 2022 v Lisabone. V dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023.

Symboly SDM: Kríž a Ikona

Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých ľudí. V rámci príprav do Krakova boli aj na Slovensku.

SDM – stretnutia venované konkrétnej téme

Každé jedno stretnutie SDM vyžaduje dobrú prípravu zameranú najmä na obsah, nad ktorým budú mladí rozjímať niekoľko dní v rozličných jazykových skupinách. Tému každoročných stretnutí určuje sám Svätý Otec. V čase SDM téma a jej obsah sú prehlbované počas trojdňových stretnutí pomenovaných „katechetické tríduum”.

Ako dlho trvajú SDM?

Svetové dni mládeže sú viacdňovým stretnutím a v súčasnosti pozostáva z dvoch častí. Prvou sú Dni v diecézach, počas ktorých sú mladí roztrúsení do rozličných regiónov hosťujúcej krajiny. V tých dňoch sú pútnici ubytovaní v prijímajúcich rodinách a prostredníctvom spoločného programu vo farských komunitách si prehlbujú svoju vieru.

Druhou časťou sú hlavné podujatia, čiže aktivity uskutočňované v meste hlavného organizátora. Medzi ne patrí Festival mladých, katechézy, hudobné a umelecké podujatia, duchovné stretnutia so Svätým Otcom.

Aký je cieľ „Dní v diecézach”

Štruktúra „Dní v diecézach” závisí od charakteristiky a štýlu hosťujúcej diecézy, je to čas na vzájomné poznávanie, integráciu, poznanie kultúry a topografie daného regiónu. V tejto etape nechýbajú turistické výlety, spoločné hry, a taktiež verejné zapojenie sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré pripravili organizátori v jednotlivých diecézach.

Ako vyzerá štruktúra celého týždňa SDM?

Po ukončení „Dní v diecézach” všetci účastníci smerujú do diecézy, ktorú Svätý Otec určil ako miesto prežívania hlavného ústredného stretnutia. Mládež sa tam zhromažďuje počas celého týždňa. V pondelok prichádza na dané miesto, v utorok sa zúčastňuje otváracieho ceremoniálu (otváracej svätej omše, v stredu, štvrtok a piatok sa zúčastňuje na katechézach biskupov a na Festivale mladých, v sobotu putuje na miesto bdenia a modlitby, kde je prítomná na večernom stretnutí s pápežom, a v nedeľu sa zúčastňuje slávnostnej svätej omše, ktorá ukončí aktuálne SDM. Hlavné časti stretnutia sprevádzajú špeciálne zóny osobitných stretnutí, pomenované zóna odpustenia (pre vysluhovanie sviatosti zmierenia) a zóna venovaná novým duchovným povolaniam.

Koľko osôb sa zúčastňuje SDM?

Spravidla sú to stretnutia veľmi početné. V priemere počas celého týždňa sa ich zúčastní niekoľko sto tisíc mladých ľudí. Čím je bližší termín sobotného bdenia s pápežom, tým sa počet mladých zvyšuje a mnohokrát prekračuje počet jedného milióna účastníkov. Doteraz najpočetnejšie stretnutia boli v Manile na Filipínach (1995) kde počet účastníkov presahoval 4 milióny mladých a v Rio de Janeiro v Brazílii (2013) kde sa na Copacabane zhromaždilo viac ako 3 milióny ľudí z celého sveta. Zo stretnutí organizovaných v Európe najpočetnejším bolo stretnutie v Ríme, v roku 2000, kedy sa na Tor Vergata, spolu s Jánom Pavlom II., modlilo 2 milióny 180 tisíc ľudí.

Mladí a tí, ktorí ich sprevádzajú

Spoločne s mládežou sa zúčastňuje na stretnutí aj veľa biskupov, kňazov, rehoľníkov, zasvätených osôb, klerikov, novicov a okrem nich aj mnoho svetských učiteľov a akademických profesorov. Tým sa vytvárajú putá a vzťahy medzi laickou cirkvou a zasvätenými osobami. Napríklad, na stretnutí SDM v Madride (2011) sa zišlo 800 biskupov, 14 tisíc kňazov a niekoľko tisíc rehoľníkov.

Scroll to Top