Patróni SDM

Príprava, realizácia a dynamika každých Svetových dní mládeže, ktoré sú stretnutím mladých z celého sveta s pápežom, sú zverené patrónom, čiže svätcom už kanonizovaným alebo takým, ktorí sú ešte v procese svätorečenia.

Organizačný tím vybral pre SDM Lisabon 2023 trinásť patrónov – mužov, ženy, mladých ľudí, ktorí „ukázali, že Kristov život napĺňa a zachraňuje mladých každej doby“, ako to povedal lisabonský patriarcha Manuele Clemente. Sú to svätí, ktorí sa narodili v meste hosťujúcom SDM, alebo aj z iných krajín, ktorí sú však vzorom pre mladého človeka.

Svätý Ján Pavol II.

Svätý Ján Pavol II. (Karol Wojtyla) sa narodil 18. mája 1920 vo Wadoviciach (Poľsko). Jeho kňazské povolanie dozrievalo v kontexte druhej svetovej vojny a bol vysvätený za kňaza v novembri 1946. Dňa 16. októbra 1978, vo veku 58 rokov, bol zvolený za pápeža. Počas svojho pontifikátu navštívil 129 krajín a v roku 1984 vyhlásil SDM (Svetové dni mládeže). Zomrel 2. apríla 2005 a bol kanonizovaný 27. apríla 2014. Jeho liturgický sviatok sa slávi 22. októbra.
Berla
Je jednou z biskupských insígnií; predstavuje dobrého pastiera, ako chráni a starostlivo sprevádza stádo, ktoré mu zveril Duch Svätý. Berla Jána Pavla II. bola ľahko rozpoznateľná podľa nápadného kríža.

Modlitba:

Bože, bohatý na milosrdenstvo,
ty si na čelo svojej Cirkvi postavil pápeža Jána Pavla II.,
zakladateľa Svetových dní mládeže;
daj, aby sme poučení jeho náukou
s dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista,
jediného Spasiteľa sveta, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.


Svätý Ján Bosco

Svätý Ján Bosco sa narodil v roku 1815 v Castelnuovo d´Asti v severnom Taliansku. V roku 1841 bol vysvätený za kňaza a začal svoje poslanie v Turíne. Pri svojich každodenných kontaktoch s mladými a opustenými sirotami sa rozhodol založiť Oratórium sv. Františka Saleského. Zomrel v roku 1888, zanechajúc po sebe veľké dielo – saleziánsku rodinu, ktorá bola rozšírená na všetkých kontinentoch. Za svätého bol vyhlásený 1. apríla 1934. Je sviatok sa slávi 31. januára.
Kniha
Kniha ako symbol výchovy a formácie mladých predstavuje jeden zo základov poslania, ktorým sa vyznačoval apoštolát tohto svätca.

Modlitba:

Pane, náš Bože,
vo svätom Jánovi Boscovi si daroval svojej Cirkvi
otca a učiteľa mládeže; daj, aby sme zapálení tým istým ohňom lásky urobili zo Svetových dní mládeže v Lisabone stretnutie pre všetkých mladých a vložiac sa do tvojej služby pracovali na spáse ľudí.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.


Svätý Vincent

Svätý Vincent sa narodil v Huesce, hlavnom meste provincie Aragona, v kresťanskej a významnej rodine Rímskej ríše. Pod vedením Valéria, biskupa v Saragozze, bol prijatý do služby diakona vo svojej diecéze. Na začiatku 4. storočia – okolo roku 303 – bol počas nového prenasledovania kresťanov Vincent uväznený. Zomrel vo väzení na dôsledky mučenia. Svätý Vincent je patrónom Lisabonu a jeho sviatok sa slávi 22. januára.

Loď a havrany

Na základe legendy sú Vincentovi pripísané ako atribúty havrany: keď loď prevážala jeho telesné pozostatky do Lisabonu, havrany ukázali miesto jeho pôvodného pohrebu a sprevádzali loď počas prevozu jeho pozostatkov.

Modlitba:

Všemohúci a večný Bože,
zošli na nás svojho Ducha,
aby v našich srdciach,
zvlášť v srdciach mnohých mladých, ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Lisabone,
zavládla taká láska,
s akou svätý mučeník Vincent
pretrpel všetky telesné muky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen


Svätý Anton z Lisabonu

Svätý Anton sa narodil v Lisabone v roku 1195. Ešte ako mladík vstúpil ku Kanonikom sv. Augustína vo svojom rodnom meste. V roku 1220 prešiel do konventu františkánov v Coimbe. Zúčastnil sa Rohožkovej kapituly v Assisi v roku 1221, a tu spoznal Františka. Vynikajúci kazateľ zomrel 13. júna 1231, čo je aj dňom jeho liturgickej spomienky, a bol pochovaný v Padove. Necelý rok po smrti bol vyhlásený za svätého pápežom Gregorom IX.

Ľalia

Predstavuje životný štýl tohto patróna: symbol čistoty a odolnosti voči pokušeniu; vlastnosti, ktoré utvárali život tohto obľúbeného portugalského svätca.

Modlitba:

Všemohúci a večný Bože,
vo svätom Antonovi si dal svojmu ľudu
vynikajúceho kazateľa
a mocného pomocníka v núdzi;
daj, aby sme s jeho pomocou žili podľa kresťanských zásad
a vo všetkých protivenstvách cítili tvoju ochranu,
keď Antonovi zverujeme Svetové dni mládeže,
ktoré sa uskutočnia v jeho rodnom meste.

Skrze Krista, nášho Pána.


Svätý Bartolomej dei Martiri

Svätý Bartolomej dei Martiri sa narodil v Lisabone v roku 1514. Vo veku 14 rokov vstúpil do rádu dominikánov vo svojom rodnom meste. V roku 1559 bol vysvätený za biskupa a v tom istom roku sa stal arcibiskupom Bragy. Zúčastnil sa poslednej časti Tridentského koncilu (1562 – 1563). Zomrel 16. júla 1590 ľuďmi uznávaný a nazývaný ako „svätý arcibiskup, otec chudobných a chorých“. Bol kanonizovaný pápežom Františkom v roku 2019. Jeho liturgická spomienka sa slávi 18. júla.

Sandále

Arcibiskup, ktorý v 16. storočí prešiel celým územím arcidiecézy Braga, putoval na oslici alebo peši. Jeho sandále sú symbolom jeho oddanosti ľudu a predmetom úcty.

Modlitba:

Pane,
ty si dal svätému Bartolomejovi dei Martiri apoštolskú lásku;

ochraňuj stále svoju Cirkev a daj,

aby tak, ako bol svätý Bartolomej horlivý vo svojej pastoračnej starostlivosti,
sme boli my na jeho príhovor od svojej mladosti horliví v tvojej láske
a kresťanskej angažovanosti.

Skrze Krista, nášho Pána.


Svätý Ján de Britto

Svätý Ján de Britto sa narodil v Lisabone v roku 1647 v šľachtickej rodine. Keď mal 15 rokov, vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a bol vysvätený za kňaza vo veku 26 rokov. V roku 1673 odišiel na misie, kde dosiahol cieľ svojho života: zomrieť v Indii ako hlásateľ evanjelia. V januári 1693 bol po ťažkých útrapách uväznený a umučený. Bol vyhlásený za svätého pápežom Piom XII. dňa 22. júna 1947. Jeho sviatok sa zhoduje s dňom jeho mučeníckej smrti: 4. február.

Palica a kríž

Ako výnimočný misionár Indie tento jezuitský patrón stále nosil so sebou palicu, ktorá udávala rytmus jeho misii, a kríž, ktorým horlivo privádzal ľudí ku kresťanstvu.

Modlitba:

Pane, 

ty si nepremožiteľnou vytrvalosťou posilňoval

svätého mučeníka Jána de Brito,
aby ohlasoval vieru ľudu Indie;
daj nám, aby sme pre jeho zásluhy a na jeho príhovor,
oslavujúc pamiatku jeho víťazstva,
napodobňovali aj príklad jeho viery
a aby Svetové dni mládeže v Lisabone boli znamením nádeje pre všetkých.

Skrze Krista, nášho Pána.


Blahoslavená Jana z Portugalska

Blahoslavená Jana z Portugalska, dcéra kráľa Alfonza V., sa narodila 6. februára 1452. Keď mala 20 rokov, odmietla kráľovských nápadníkov a rozhodla sa stať sa „nevestou“ Ježiša Krista a utiahla sa do Konventu v Odivelas, odkiaľ sa potom presťahovala do Konventu di Gesú v Aveiro. Bola vytrvalá v praktizovaní života kajúcnosti a v službe potrebným. Zomrela vo veku 38 rokov 12. mája 1490, čo je aj dňom jej liturgického sviatku. Bola blahorečená pápežom Inocentom XII. v roku 1693.

Kráľovská a tŕňová koruna

Dcéra portugalského kráľa Alfonza V. má korunu ako symbol svojej kráľovskej identity, ale tŕňová koruna naznačuje jej kresťanský život, keďže odmalička stále hľadala a praktizovala odpútanosť od kráľovského dvora a svetskej márnosti a pestovala v sebe hlbokú nábožnosť a vnútorný život v úprimnej oddanosti trpiacemu Kristovi a v nezištnej láske k chudobným.

Modlitba:

Bože nekonečnej dobroty,
ty si blahoslavenú Janu z Portugalska
uprostred pôžitkov kráľovského dvora a
a príťažlivosti sveta
posilnil čnosťou stálosti;
daj, aby tvoji verní, zvlášť mladí,
premáhali pokušenia sveta
a túžili po nebeských dobrách.
Skrze Krista, nášho Pána.


Blahoslavený Ján Fernandes

Blahoslavený Ján Fernandes sa narodil v Lisabone a bol jedným zo 73 misionárov, ktorí v roku 1570 sprevádzali Ignáca z Azeveda v uskutočnení misionárskeho sna evanjelizácie Brazílie. Mal len 19 rokov a bol jezuitským novicom. Dňa 15. júla, krátko po odchode do Brazílie (neďaleko Kanárskych ostrovov), bola loď, ktorou sa plavili, napadnutá piatimi loďami hugenotských pirátov, ktorí ich umučili. Pius IX. 11. mája 1854 uznal ich mučeníctvo a potvrdil úctu k Ignácovi z Azeveda a jeho 39 spoločníkom; ich sviatok ustanovil na 17. júla.

Palma

Symbolom, ktorým sa tento mučeník znázorňuje, je palma: jezuita Ján Fernandes, člen skupiny misionárov – spoločníkov svätého Ignáca z Azeveda –, bol umučený s ďalšími spolubratmi zo Spoločnosti v službe kresťanskej evanjelizácii.

Modlitba:

Večný a všemohúci Bože,
ty si obdaroval blahoslaveného mučeníka Jána Fernandesa

nepremožiteľnou stálosťou vo viere;posilni nás jeho slávnym príkladom,
dopraj aj nám, aby sme napodobnili jeho oheň lásky
v príprave a realizácii Svetových dní mládeže v Lisabone,
a daj, aby sme mali účasť na jeho nebeskej sláve.
Jeho svedectvo nech inšpiruje pútnikov.
Skrze Krista, nášho Pána.


Blahoslavená Mária Klára od dieťaťa Ježiš

Blahoslavená Mária Klára od dieťaťa Ježiš sa narodila 15. júna 1843 v šľachtickej rodine. V štrnástich rokoch ostala sirotou a v túžbe po Bohu zasvätenom živote a službe chudobným vstúpila do kláštora sestier kapucínok v roku 1867. V roku 1870 ju poslali do Francúzska do noviciátu, odkiaľ sa po roku vrátila do Portugalska, kde založila novú kongregáciu, ktorú Svätá stolica schválila v roku 1876. Zomrela 1. decembra 1899, čo je aj dňom jej sviatku. Bola blahorečená 21. mája 2011.

Chlieb a lampa

Ako „sestra chudobných“ blahoslavená Mária Klára počas svojho života prinášala svetlo a teplo: lampa je jedným z insígnií Nemocničných sestier františkánok Nepoškvrneného počatia; chlieb je zase symbolom jej láskavého darovania sa.

Modlitba:

Dobrý a všemohúci Pane,
ty si dal zažiariť tvojej svätosti
v jednoduchom a pokornom živote
blahoslavenej Márie Kláry od dieťaťa Ježiš;

nech nad nami zažiari tvoje svetlo,
aby sme, žijúc ducha blahoslavenstiev,
mohli praktizovať skutky milosrdenstva
vo vernosti svätému evanjeliu
a boli jeho znamením na Svetových dňoch mládeže v Lisabone.

Skrze Krista, nášho Pána.


Blahoslavený Pier Giorgio Frassati

Blahoslavený Pier Giorgio sa narodil v talianskej rodine 6. apríla 1901 v Turíne. V dvanástich rokoch bol prijatý do Kolégia jezuitov, kde pridal do Apoštolátu modlitby a Konferencie sv. Vincenta de Paul. Pokračoval v štúdiu banského inžinierstva v Turíne a v roku 1920 sa stal členom Ľudovej strany Talianska. V roku 1922 vstúpil do Tretieho rádu sv. Dominika. V júni 1925 mu bola diagnostikovaná fulminantná poliomyelitída, ktorá bola príčinou jeho smrti 4. júla, keď sa slávi jeho liturgická spomienka. Bol blahoslavený 20. mája 1990.

Ruženec

Tento mladý svätec vyžaroval život typický pre jeho vek, ale jeho duchovná zrelosť vysoko prevyšovala jeho vek. Ruženec a mariánska úcta posilňovali jeho existenciu.

Modlitba:

Otče, 

ty si dal mladému Pierovi Giorgiovi Frassatimu
radosť nájsť Krista a žiť v súlade s jeho vierou
v službe chudobným a chorým;

nech sa prihovára za všetkých mladých,
aby aj im bolo dopriate stať sa čistými a svätými
a napodobňovať tvoju štedrosť v šírení ducha evanjelia v spoločnosti.

Skrze Krista, nášho Pána. 


Blahoslavený Marcel Callo

Blahoslavený Marcel Callo sa narodil 6. decembra 1921 v Rennes (Francúzsko). Niekoľko rokov bol miništrantom a skautom. Po štúdiách začal pracovať ako tlačiarenský učeň a pripojil sa k hnutiu Mladých katolíckych robotníkov. V roku 1943 bol odvedený na povinnú vojenskú službu do Nemecka, kde pokračoval vo svojich aktivitách v hnutí, kvôli čomu bol uväznený gestapom. Zomrel v koncentračnom tábore Mauthausen 19. marca 1945. Blahorečil ho pápež Ján Pavol II. dňa 4. októbra 1987. Jeho liturgická spomienka sa slávi 19. marca.

Skautská šatka

Bol členom skautingu, skautská šatka je symbol, ktorý tento mladý muž s láskou nosil, a predstavuje jeho vernosť charizme skautingu.

Modlitba:

Pane, náš Bože,
ty si daroval mladému Marcelovi Callovi, tvojmu mučeníkovi,
horlivosť v diele apoštolátu medzi robotníkmi

a potom v koncentračnom tábore;

na jeho príhovor daruj aj nám entuziazmus a odvahu
vydávať svedectvo o našej viere
a urobiť zo Svetových dní mládeže v Lisabone
príležitosť nasledovania živého Krista.

Skrze Krista, nášho Pána.


Blahoslavená Chiara Badano

Blahoslavená Chiara Badano sa narodila 29. októbra 1971 v Savone (severné Taliansko). V treťom ročníku základnej školy spoznala Hnutie Fokoláre. Keď sa v roku 1988 objavili prvé znaky choroby, bola jej diagnostikovaná rakovina kostí, ktorá bola už v poslednom štádiu. Obdobie liečby prežívala v intenzívnom spojení s Ježišom. Dňa 13. mája 1990 Chiara prosila o prerušenie liečby, aby sa mohla vrátiť domov, kde zomrela 7. októbra 1990. Bola blahorečená 25. septembra 2010. Jej sviatok sa slávi 29. októbra.

Tenisová raketa a stuha

Chiara sa nebála výziev, ako napríklad náročného športu, akým je tenis: no najväčšou výzvou, ktorej čelila, bola rakovina, ktorú symbolizuje stuha a ktorú znášala s láskou a nákazlivým úsmevom.

Modlitba:

Otče nesmiernej dobroty,
pre zásluhy svojho Syna a dar tvojho Ducha
si obdaril Chiaru Badano horlivou láskou;

premeň do hĺbky nášho ducha,
aby sme aj my, nasledujúc jej príklad,
v plnej dôvere mohli nasledovať tvoju vôľu
a urobili zo Svetových dni mládeže v Lisabone
príležitosť stretnutia sa s Kristom.

Skrze Krista, nášho Pána.


Blahoslavený Carlo Acutis

Blahoslavený Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991. Veľmi skoro sa ukázalo, že má nadanie na informatiku; dar, ktorý využíval v službe druhým a v šírení kresťanských formačných materiálov, ako napríklad výstava o eucharistických zázrakoch. V septembri 2006 sa u neho prejavili prvé príznaky choroby a bola mu diagnostikovaná fulminantná leukémia. V úplnej dôvere Carlo venoval Bohu čas, ktorý mu zostal. Zomrel 12. októbra 2006 a bol blahorečený 10. októbra 2020. Jeho sviatok sa slávi 12. októbra.

Počítačová klávesnica

Počítačový génius Carlo urobil z počítača nástroj v službe Bohu a z internetu prostriedok evanjelizácie, šíriac tak svoju lásku k Eucharistii.

Modlitba:

Pane, náš Bože,

na živote blahoslaveného Carla Acutisa

si ukázal nesmierne bohatstvo Eucharistie
a urobil si ho príkladom pre mladých
a svedkom milosrdenstva voči chudobným;

daruj nám, aby sme na jeho príhovor žili stále zjednotení s tebou
a spoznávali ťa v bratoch a sestrách, ktorých stretávame na našich cestách,
a ponáhľali sa im v ústrety.

Skrze Krista, nášho Pána.

Zdroj obrázkov: https://www.lisboa2023.org/en

Scroll to Top